تماس با ما

                 تبریز .انتهای خ رسالت .مجتمع بزرگ صنعتی فلزکاران

                                    پلاکهای ۱۴۳/۱ و ۲۰۰, صنایع ماشین سازی نصرتی.

                            info@Nosrati-machinery.com
                                                       ۰۴۱-۳۴۴۸۴۵۴۸                                  ۰۴۱-۳۴۴۷۵۷۰۰
                                                      ۰۴۱-۳۴۴۸۴۵۴۹        ۰۹۱۴۳۰۳۴۱۹۶                http://telegram.me/nosratiSugerMachinery