فرآوری شربت غلیظ شده به قند خشک

در این قسمت،قصد بر معرفی ماشین آلات جدیدی در پخت بهداشتی است که نقاط ضعف کارخانجات پخت بهداشتی را از بین می برد.
لطفا در صورتی که با روش تولید پخت بهداشتی قند آشنایی کافی ندارید،ابتدا قسمت ماشین آلات پخت بهداشتی(قند…)را از صفحه اصلی انتخاب و مطالعه کنید.

همانطور که بلا عرض شد قند…(پخت بهداشتی)سه مر حله را بایستی طی کند:

گرم خانه ها
خروج پساب
قالب گیری و کریستالیزاسیون