کله قند

دستگاه تولید قندکله پرسی ، زمانی که تولید قند کله سنتی(پخت سنتی) توسط اداره استاندارد متوقف شد ،برای تامین نیاز بازار ، در سالهای ۷۸ الی ۸۴ طراحی شد. در حال حاضر ، باتوجه به بمصرف قند شکسته در بازار،این نوع پرس ، کمتر مورد استقبال قرار میگیرند.لیکن،توضیحات در این مورد ،بشرح زیر عرض میشود:
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

از ویژگیهای این دستگاه موارد زیر میباشند:
۱- این دستگاه فقط برای تولید قند کله طراحی شده است.
۲-از قابلیتهای دستگاه ، به توان تولید تا ظرفیت 800 کیلو در ساعت میتوان اشاره کرد.
۳-برای تولید قند شکسته ، کله قند بایستی 20درصد ضایعات بدهدو نیاز به دستگاه قندشکن دارد .
،لذا این سیستم ، مناسب برای تولید قندشکسته نمیباشد.روش بهتر،تولید قند ورقه ای با دستگاه هیدرولیک و شکستن آن است.