تبریز .انتهای خ رسالت .مجتمع بزرگ صنعتی فلزکاران

                                    پلاکهای ۱۴۳/۱ و ۲۰۰, صنایع ماشین سازی نصرتی.

                                      ۰۹۱۴۹۹۹۴۱۹۶

                            info@Nosrati-machinery.com
                                                       ۰۴۱-۳۴۴۸۴۵۴۸                                                         ۰۴۱-۳۴۴۷۵۷۰۰
                                                      ۰۴۱-۳۴۴۸۴۵۴۹                         http://telegram.me/nosratiSugerMachinery